Information om behandling av dina personuppgifterVi skyddar dina personuppgifter
Ditt förtroende är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person exempelvis namn, adress, telefon och e-post.
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.
Vi har kontinuerligt en översyn av våra rutiner.
Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB. Personuppgiftsansvarig ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.
I informationen nedan beskriver vi hur och varför Sundbybergs Stadsnät behandlar dina personuppgifter.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det finns en relation i form avtal med oss samt i enlighet med eventuella rättsliga förpliktelser samt arkiveringsregler som vår verksamhet beslutat. När det är möjligt kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.
Tillgång till information
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag.
Begära rättelse
Du har, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.
Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.
Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Sundbybergs Stadsnät får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar.
Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.
Sundbybergs Stadsnät,
Box 7510, 174 07 Sundbyberg
e-post: