Språk

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB (nedan "Sundbybergs Stadsnät") värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Det gäller såväl för behandling av personuppgifter avseende kunder och leverantörer med relation till bolagen, som för medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos bolagen.

Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även veta vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan kopplas till en levande person. Sundbybergs Stadsnät behandlar personuppgifter om dig när du nyttjar någon av de tjänster som bolagen tillhandahåller. Sundbybergs Stadsnät behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB, org.nr 556602-0631 och Sundbybergs Bredband AB, org.nr 556599-3374 (nedan ”Sundbybergs Stadsnät”).
Sundbybergs Stadsnät är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar av dina personuppgifter. Sundbybergs Stadsnät är även personuppgiftsansvarig för den behandling som ett annat företag utför på uppdrag av Sundbybergs Stadsnät. Det kan exempelvis gälla en samarbetspartner som utför en felsökning, en systemleverantör eller en entreprenör som utför markarbeten i samband med en fiberanslutning.

Sundbybergs Stadsnät har avtal med dessa företag (så kallade personuppgiftsbiträdesavtal). Avtalen säkerställer att företagen inte sprider eller missbrukar informationen. I samband med att Sundbybergs Stadsnät samlar in dina personuppgifter får du information om att andra företag kan få ta del av dina personuppgifter.

Sundbybergs Stadsnät ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt. Det är även till Sundbybergs Stadsnät som du vänder dig för att göra gällande de lagliga rättigheter som du har kopplat till behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Det är viktigt att du känner dig trygg i Sundbybergs Stadsnäts behandling av dina personuppgifter och att du vet vilka rättigheter du har som registrerad.

Du har rätt att få information om Sundbybergs Stadsnäts behandling av dina personuppgifter och få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. För ett registerutdrag kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. För rättning eller radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

I vissa fall har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett format som möjliggör ett överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar kan du invända mot bolagens behandling av dina personuppgifter. För information kring detta kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundbybergsstadsnat.se.

Har du några övriga frågor om hur Sundbybergs Stadsnät behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundbybergsstadsnat.se.

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet eller till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se eller telefon 08-657 61 00.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.

Skydd av dina personuppgifter
All behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av de rättsregler som följer av EU:s dataskyddsförordning och annan gällande lagstiftning på området. Bolagen följer även Sundbybergs stads informationssäkerhetspolicy. För att uppnå ett komplett integritetsskydd har bolagen i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Sundbybergs Stadsnät består av två kommunalägda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB och Sundbybergs Bredband AB, och båda bolagen omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar. Dina personuppgifter kan därför utgöra en del av bolagets allmänna handlingar.

Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår gallringsplan. Bolaget kan få en begäran om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Bolagen lämnar också ut dina personuppgifter när det följer lag eller myndighetsbeslut. Före ett utlämnande genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer Sundbybergs Stadsnät att sådan överföring är laglig.

Läs mer om vad som gäller för dig

Intressent

När du gör en intresseanmälan till Sundbybergs Stadsnät behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera din ansökan/intresseanmälan. Personuppgifterna kan också användas för Sundbybergs Stadsnäts egen statistik och för marknadsföring, från våra tjänsteleverantörer, till dig som intressent.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är intresseavvägning.

Uppgifterna finns kvar så länge du väljer att vara en intressent eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan.

Om du vill att Sundbybergs Stadsnät raderar dina personuppgifter kan du meddela att du inte önskar vara kvar som intressent. Då raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt. För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Villaägare

När du vill ansluta din villa till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, personnr, telefonnummer, epost, adress och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att administrera och leverera din beställning, informera dig om status för din beställning, kontrollera adress, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du aktiverar tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag. Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge din fastighet är ansluten. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som ansluten villaägare kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras, t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Fastighets AB Förvaltaren och dess hyresgäster

När Fastighets AB Förvaltaren ansluter sina fastigheter till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, lägenhetsnummer, adress, uttagsid och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att bearbeta och leverera Förvaltarens beställning.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som hyresgäst i någon av Förvaltarens fastigheter väljer att aktivera tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag.

Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är aktiverad. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som hyresgäst i någon av Förvaltarens fastigheter kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras t ex orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Bostadsrättsförening eller samfällighet och dess boende

När en bostadsrättsförening eller samfällighet ansluter sin fastighet till Sundbybergs Stadsnät och bygger ett fastighetsnät, behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, lägenhetsnummer, adress, uttagsid och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att bearbeta och leverera bostadsrättsföreningens eller samfällighetens beställning.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som boende i bostadsrättsföreningens eller samfällighetens fastighet väljer att aktivera tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag.

Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är aktiverad. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som boende i bostadsrättsföreningens eller samfällighetens fastighet kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Privat fastighetsägare och dess hyresgäster

När en privat fastighetsägare ansluter sin fastighet till Sundbybergs Stadsnät och bygger ett fastighetsnät, behöver vi behandla ett flertal av dina personuppgifter, exempelvis namn, lägenhetsnummer, adress, uttagsid och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att bearbeta och leverera fastighetsägarens beställning.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som hyresgäst hos den privata fastighetsägaren väljer att aktivera tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag.

Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är aktiverad. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som hyresgäst hos den privata fastighetsägaren kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras t.ex orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Företagare

När ett företag ansluter sin lokal till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal personuppgifter, exempelvis namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, uttagsid och andra uppgifter som behövs. Ändamålet med behandlingen är för att bearbeta och leverera fastighetsägarens beställning.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När företaget väljer att aktivera tjänster från någon av Sundbybergs Stadsnäts tjänsteleverantörer skickas adress- och personuppgifter på ett säkert sätt till de tjänsteleverantörer du valt. Ändamålet med behandlingen är för att kunna teckna leveransavtal och aktivera tjänsten på ditt uttag.

Sundbybergs Stadsnät kommer att ha dina adress- och uttagsdata i våra system för drift och övervakning så länge du är aktiverad. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående utan endast till de som är behöver dem för att fullfölja anslutning och tjänsteleverans.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

När du som företrädare för företaget kontaktar vår kundservice för support eller i andra ärenden, behandlar vi de kontaktuppgifter och den information som erfordras t.ex. orderstatus, tekniska problem, frågor, klagomål eller allmänna frågor. Ändamålet med behandlingen är för att lösa frågan.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella, eller så länge det krävs enligt fastställd gallringsplan. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

För radering kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se, alternativt kontakta vår kundservice för information om öppettider.

Tjänsteleverantör

När en tjänsteleverantör önskar att ansluta sig till Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal personuppgifter, exempelvis namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, och andra uppgifter. Ändamålet med behandlingen är för att teckna tjänsteleverantörsavtal som reglerar försäljning och tjänsteaktivering hos de kunder som är anslutna till stadsnätet.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

Systemleverantör

När Sundbybergs Stadsnät väljer att anlita en systemleverantör behöver vi behandla ett flertal personuppgifter, exempelvis namn, organisationsnummer, telefonnummer, adress, och andra uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att underlätta eller reglera vårt avtal. För att bli godkänd som systemleverantör hos Sundbybergs Stadsnät krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal från Sundbybergs Stadsnät.
Den lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal.

Samarbetspartner och entreprenörer

Representerar du ett företag (leverantör/entreprenör) som inleder ett samarbete med Sundbybergs Stadsnät behöver vi behandla ett flertal uppgifter om dig. Då behöver vi exempelvis namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att underlätta eller reglera vårt samarbete.
Den lagliga grunden för behandling är avtalet mellan parterna.

Om ditt företag är en enskild firma kan det vara svårt att dra gränsen mellan personuppgifter och de uppgifter som är kopplade till bolaget. Om det är nödvändigt för vårt samarbete frågar vi efter referenser, uppgifter om din ekonomi eller om din anställning. Det kan innebära att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg eller uppgifter från referenspersoner som du lämnar till oss.

Sundbybergs Stadsnät behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk, till exempel under en garantitid. När du ska utföra ett arbete som kräver nycklar behandlar vi dina uppgifter i samband med nyckelkvittenser. Sundbybergs Stadsnät kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla i kontakterna med en underentreprenör – eller annan samarbetspartner – när det är nödvändigt för att få projektet/entreprenaden att fortlöpa som planerat.

För att värna din integritet så har Sundbybergs Stadsnät i sina anvisningar kring anbud uppmanat anbudsgivare att undvika känsliga personuppgifter i de handlingar som skickas in till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.

Sundbybergs Stadsnät sparar dina personuppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte går att koppla uppgifterna till dig. Information om hur länge vi bevarar dina personuppgifter som samarbetspartner kan du få på begäran. För information kring detta kan du kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

Arbetssökande

Dina personuppgifter kommer Sundbybergs Stadsnät att använda för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Vi kommer behandla de personuppgifter du själv delar med oss. Exempelvis ditt CV, ditt personliga brev, annan information som betyg och intyg, som du lämnar till oss eller till ett rekryteringsbolag. Dessutom kan vi behandla anteckningar från intervjuer, samtal med referenser och resultat från eventuella tester.

För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang.

De som kommer ta del av dina personuppgifter är de som arbetar med rekrytering hos Sundbybergs Stadsnät. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för kandidater.

I samband med rekrytering sparar Sundbybergs Stadsnät dina personuppgifter för att kunna använda uppgifterna vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan raderar vi uppgifterna om du inte väljer att fortfarande vara aktiv genom att skicka in en ny ansökan.
Den lagliga grunden för behandling är intresseavvägning.

För radering av dina personuppgifter i förtid kontakta dataskydd@sundbybergsstadsnat.se.

Kundtjänst

Har du några funderingar eller problem? Välkommen att kontakta oss!

Ring 08-706 91 35, läs vanliga frågor eller fyll i formuläret nedan.

Stadsområde i Sundbyberg i förgrunden står en person och ler stort.

Vi svarar när du ringer

Växel: 08-706 91 35

Se vanliga frågor

Hitta fler kontaktuppgifter på kontaktsidan.